Värmepumpar

Jämför värmekällor

Vilken värmepump passar dina behov?

Bergvärme

Fördelar med bergvärme är att värmepumparna tar minimal plats och inte behöver fyllas på med bränsle. Bergvärme värmer upp hela ditt hus och varmvatten. Du får en jämn och behaglig temperatur året runt med möjlighet till kyla. För bergvärme krävs en djup borrning för att ta tillvara och använda solenergin. Borrningen tar väldigt liten yta, gör minst skada på din hustomt jämför med jordvärme där slingor läggs. Om man inte får eller vill borra är bergvärme inte ett alternativ för dig. Det man också bör ha i åtanke är att installation av bergvärme är kostsamt men en lönsam investering på sikt eftersom du minskar dina uppvärmningskostnader med upp till 80%.

Energi hålet har en väldigt lång livslängd kanske upp till 100 år så nästa gång man behöver byta värmepump så kan man behålla borrhålet. Det gör att bergvärme är oftast mest lönsam på lång sikt .

Jordvärme

Jordvärmepumpen utnyttjar också solenergin som lagras under årets varma och soliga dagar i marken eller ytjorden. Tekniken för jordvärme är att en kollektorlang grävs ner som slingor på hustomten. Nackdelen kan vara att detta kräver mer yta av din hustomt, ett större markingrepp än vid borrning av bergvärme. Eftersom borrning inte behövs är kostnaden för installation lägre än bergvärme. Markvärme är också en stabil värmekälla för att värma upp ditt hus och ditt varmvatten året om.

Luftvärmepump för luft/vatten

Till skillnad mot berg- och jordvärme tar värmepumpen för luft/vatten värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp och kyla ner ditt hem. Luftvattenvärmepumpen koncentrerar värmen så att energin är tillräcklig till vattenradiatorer som varmvatten och golvvärme. Luftvärmepumpen sänker du dina uppvärmningskostnader med upp till cirka 70%  och har en lägre investeringskostnad än bergvärme. Fördelen med luftvärmepumpar är också att man inte behöver borra eller gräva för att lägga slingor i marken, till skillnad mot bergvärmepumpar och jordvärmepumpar. Nackdelar med pumpen är att den inte täcker strömavbrott, ljud och vindbrus. När det är som kallast behövs tillskott från annan värmekälla.

Frånluftsvärme

Frånluften styrs av luftvärmepumpar för luft/vatten som återanvänder använd luft. Detta genom att luftvärmepumparna återför ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp värmesystemet och varmvatten. Till skillnad mot luftvärmepumpen för luft/luft värmer frånluften upp hela huset genom att kondensera fukt i frånluft. Fördelar är att det inte krävs något borrhål eller inverkan av hustomt.

Fastighetsvärmepump

Fastighetspumpar nyttjar likt berg- och jordvärme värmekällorna berg, mark, sjö och anpassade för fastighetsuppvärmning av större lokaler och byggnader. I likhet med frånluftsvärmen återvinner vissa fastighetspumpar ventilation. De robusta och flexibla fastighetspumparna är försedda med avancerad styrutrustning till ett övervägande antal systemlösningar för en samtidig framställning av värme och varmvatten.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen sprids till fastigheter genom att hett vatten leds i välisolerade rör från värmeverket till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. Värmeväxlarna som finns i fjärrvärmecentralen tar till vara på det heta vattnet för uppvärmning av fastigheters element, vidare att det finns varmvatten i kranarna. Det sedan avkylda fjärrvärmevattnet leds därpå i retur till värmeverket för att värmas upp och pumpas ut åter igen tillbaka till fjärrvärmecentralen. Nackdelen är hög uppvärmningskostnad samt att man är låst till en leverantör som kan ha vilken prissättning som helst utan att man kan påverka.